โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา
โรงเรียนบ้านสระบัว
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
โรงเรียนบ้านตาหยวก
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนสาวแหวิทยา
โรงเรียนเมืองจำปาขัน